PAGRINDINĖS VEŽIMO ORU SĄLYGOS (UŽSAKOMIEJI SKRYDŽIAI)

Sąlygos galioja nuo 2024.04.22

Atsisiųsti PDF dokumentą

 

SVARBI INFORMACIJA
Skrydžio registracijos metu prašome pateikti elektroninio bilieto keleivio skrydžio informaciją (skrydžio bilietą) ir galiojantį pasą arba asmens tapatybės kortelę, priklausomai nuo šalies į kurią skrendama.  Vežimas oru vykdomas vadovaujantis oro vežėjo taisyklėmis ir Pagrindinėmis vežimo oru sąlygomis, su kuriomis galite susipažinti interneto svetainės www.teztour.lt skyrelyje „Turistams/Svarbi informacija“. Prieš įsigyjant skrydžio bilietą, Jums buvo suteikta galimybė susipažinti su  Pagrindinėmis vežimo oru sąlygomis rašytiniame dokumente ar kitoje patvarioje laikmenoje. Su skrydį vykdančio oro vežėjo taisyklėmis galite  susipažinti interneto svetainės www.teztour.lt skyrelyje „Turistams/Svarbi informacija“ ir/arba oro vežėjo interneto svetainėje. Šio dokumento išdavimas patvirtina, jog Pagrindinės vežimo oru sąlygos Jums buvo įteiktos, su jomis susipažinote ir sutinkate vadovautis. Šio dokumento išdavimas taip pat patvirtina, kad keleivis turėjo galimybę susipažinti ir susipažino su oro vežėjo taisyklėmis bei su jomis sutinka. Užsakomųjų reisų atvejais vežėjas skrydį vykdo pagal užsakomųjų skrydžių sutarties, sudarytos tarp oro vežėjo ir UAB "TEZ TOUR" sąlygas, o reguliariųjų reisių atvejais,- pagal oro vežėjo taisykles ir sąlygas. Keleivis privalo laikytis oro vežėjo nustatytų elgesio orlaivyje taisyklių ir instrukcijų.
Bilietas yra negrąžinamas ir nekeičiamas.
Prašome užsiregistruoti skrydžiui ne vėliau nurodyto registracijos pabaigos laiko. Atvykus registruotis vėliau, nei nurodytas registracijos pabaigos laikas, vežėjas turi teisę atsisakyti suteikti Jums paliktą vietą. Paprastai keleiviai į oro uostą turi atvykti likus ne mažiau kaip 2 valandoms iki skrydžio. Jeigu gavote pranešimą apie išvykimo laiko pasikeitimą, skrydžio registracijai turite atvykti likus ne mažiau kaip 2 valandoms iki pradinio skrydžio laiko. Tikslesnę informaciją galite sužinoti skrydį vykdančio oro vežėjo taisyklėse.
Skrydžių laikas gali keistis. Skrydžio laiką rekomenduojame pasitikslinti prieš skrydį interneto svetainėje www.teztour.lt arba oro uosto, iš kurio vykdomas skrydis, interneto tinklapyje.
Šią ir papildomą informaciją apie skrydžius bei kitą aktualią informaciją galite rasti interneto svetainės www.teztour.lt skyrelyje „Turistams/Atmintinė keliaujantiems“.

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Во время регистрации на рейс просим предоставить информацию о рейсе пассажира (авиабилет) и действительный паспорт или карточку удостоверения личности, в зависимости от страны назначения. Воздушная перевозка осуществляется в соответствии с правилами авиаперевозчика и Общими условиями воздушной перевозки, с которыми можно ознакомиться на сайте www.teztour.lt в разделе «Туристам/Важная информация». Перед покупкой авиабилета Вам была предоставлена возможность ознакомиться с Общими условиями воздушной перевозки в письменном документе или на другом надежном носителе. С правилами авиаперевозчика можете ознакомиться на сайте www.teztour.lt в разделе «Туристам/Важная информация» и/или на сайте авиаперевозчика. Выдача данного документа подтверждает, что Вам были предоставлены Общие условия воздушной перевозки, Вы с ними ознакомились и соглашаетесь их соблюдать. Выдача данного документа также подтверждает, что пассажир имел возможность ознакомиться и ознакомился с правилами авиаперевозчика и соглашает. Чартерные рейсы осуществляются в соответствии с условиями соглашения о чартерном рейсе между авиаперевозчиком и ЗАО «TEZ TOUR», а регулярные рейсы – в соответствии с правилами и условиями авиаперевозчика.
Пассажир обязан следовать правилам и инструкциям поведения на борту, установленными авиаперевозчиком.
Билет не подлежит возврату и замене.
Просим зарегистрироваться на рейс не позднее указанного времени окончания регистрации. Прибыв на регистрацию позже указанного времени окончания регистрации, перевозчик имеет право отказать Вам в предоставлении оставленного места. Как правило, пассажиры должны прибыть в аэропорт как минимум за 2 часа до вылета. Если вы получили уведомление об изменении времени вылета, вам необходимо зарегистрироваться на рейс не позднее, чем за 2 часа до первоначального времени вылета. Более точную информацию Вы можете найти в правилах авиаперевозчика.
Время полета может изменяться. Рекомендуем до вылета уточнить время полёта на сайте www.teztour.lt или на сайте аэропорта, из которого будет осуществлен вылет.
Эту и дополнительную информацию о рейсах и другую актуальную информацию можно найти на сайте www.teztour.lt в разделе «Туристам/Памятка туриста».

 

IMPORTANT INFORMATION
During flight check-in please provide flight information of the passenger on the electronic ticket. (flight ticket) and a valid passport or ID card, depending on the country of destination. Carriage by air shall be in accordance with the air carrier's regulations and the General Conditions of Carriage by Air, available at www.teztour.lt in the section "Tourists / Important Information". Prior to purchasing your flight ticket, you were given access to the Basic Conditions of Carriage by Air in a written document or other durable medium. The rules of the operating air carrier are available on the website www.teztour.lt in the section “For Tourists / Important Information" and / or on the website of the carrier. The issuance of this document confirms that you have been provided with, understand and agree to follow the General Conditions of Carriage by Air. The issuance of this document also confirms that the passenger had access to and familiarized himself with the air carrier's rules and agrees with them. In the case of charter flights, the carrier shall operate the flight in accordance with the terms and conditions of the charter flight agreement between the air carrier and UAB TEZ TOUR and, in the case of regular flights, in accordance with the carrier's terms and conditions. The passenger must follow the rules and instructions of conduct in the aircraft stipulated by the air carrier.
The ticket is non-refundable and non-changeable.
Please check-in for the flight no later than the check-in time specified. If you arrive later than the stated time of check-in, the carrier has the right to refuse to give you a seat. As a general rule, passengers must arrive at the airport at least 2 hours before the flight. If you received the information about flight time changes, you must arrive at the airport at least 2 hours before the initial flight. You can find more detailed information in the rules of the operating air carrier.
Flight times are subject to change. We recommend that you check your flight time before your flight at www.teztour.lt or at the airport of your departure airport.
This and additional information on flights and other relevant information can be found on the website www.teztour.lt in the section "Tourists / Travelers' Memo".

 

PAGRINDINĖS VEŽIMO ORU SĄLYGOS (UŽSAKOMIEJI SKRYDŽIAI)
Sutartyje naudojamos sąvokos: (I) „Bilietas“ – tai keleivio vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas ar kitas lygiavertis nematerialus dalykas, įskaitant elektroninį, kurį išdavė arba įgaliojo išduoti oro vežėjas arba jo įgaliotasis atstovas, suteikiantis teisę skristi orlaiviu ir vežti nustatyto svorio bagažą keleivio vežimo sutarties sąlygomis; bagažo kvitas yra sudedamoji bilieto dalis; (II) „Konvencija“ reiškia 1999 m. Monrealyje pasirašytą konvenciją dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo; (III) „Vežėjas“ reiškia bet kurį oro vežėją, turintį licencija oro susisiekimui vykdyti, kuris veža ar apsiima vežti keleivį ar jo bagažą pagal vežimo sutartį. Vežimai pagal šią sutartį, kuriuos nuosekliai vykdo keletas
vežėjų, laikomi vienu vežimu.
Šios vežimo sąlygos kartu su keleiviui išduotu bilietu patvirtina tarp vežėjo ir keleivio sudarytą vežimo sutartį. Šios sutarties pagrindu atliekamam vežimui yra taikoma Konvencija. Vežimui ir kitoms vežėjo teikiamoms paslaugoms taip pat taikomi vežėjo patvirtinti tarifai, sąlygos ir taisyklės, su kuriomis galima susipažinti vežėjo interneto svetainėje arba pasiteirauti Jus aptarnaujančio kelionių pardavimo agento..
Vežėjas ar kelionių organizatorius gali atsisakyti keleivį vežti, jei keleivis pilnai nepamokėjo bilieto kainos ir/ar tinkamai bei laiku neatliko kitų priklausančių mokėjimų. Vežėjas taip pat gali atsisakyti vežti keleivį kitais Bendrosiose atitinkamo vežėjo vežimo sąlygose nurodytais pagrindais.
Vežėjas įsipareigoja imtis visų priemonių, kad keleivis ir bagažas būtų vežami pagal tvarkaraštį. Tačiau skrydžio laikas, nurodytas tvarkaraščiuose ar kitur, vežėjo gali būti keičiamas. Tvarkaraščiai gali būti keičiami be atskiro įspėjimo. Keleivis prieš išvykimo dieną turėtų pasitikrinti išvykimo laiką pagal vežėjo tvarkaraštį. Prireikus, vežėjas be atskiro įspėjimo taip pat gali suteikti keleiviui paslaugas pasinaudodamas kitais vežėjais ar orlaiviais, arba pakeisti ar praleisti biliete nurodytas sustojimo vietas. Vežėjas pasilieka teisę sujungti reisus. Keleiviai, keliaujantys iš arba į Europos Sąjungos oro uostus, atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju turi teises, nustatytas Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. vasario 11 d. reglamente (EB) Nr. 261/2004, nustatančiame bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles, atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju.
Vežėjo atsakomybė ribojama Konvencijoje nustatytomis sumomis, nurodytomis Konvencijoje ir kituose šiose sąlygose minimuose teisės aktuose bei keleivio biliete. Tos pačios taisyklės, kurios taikomos vežėjui, taip pat taikomos ir kelionių organizatoriui, vežėjo agentams, atstovams bei darbuotojams. Vežėjas, išduodamas bilietą skrydžiams kito vežėjo maršrutais, veikia kaip kito vežėjo agentas.
Pasiimti registruotą bagažą turi teisę tik bagažo identifikavimo kortelės turėtojas. Oro vežėjo taisyklėse gali būti nustatyta, jog keleiviui nepateikus bagažo identifikavimo kortelės, jo pretenzijos ir/ar prašymai nebus nagrinėjami. Jei bagažas yra pamestas, sunaikintas, sugadintas  ar apgadintas vežant arba pristatomas su vėlavimu, keleivis turi nedelsiant kreiptis į atvykimo oro uosto prarasto bagažo skyrių (neišvykus iš oro uosto), kurio darbuotojas užpildys bagažo vėlavimo ar sugadinto bagažo formą (angl. PIR – Porperty Irregularity Form).  Jei bagažas yra pamestas, sunaikintas, sugadintas ar apgadintas vežant, pretenzijos pateikiamos vežėjui raštu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo registruoto bagažo gavimo dienos arba nuo tos dienos, kai bagažas turėjo būti gautas. Jei bagažas pristatomas su pavėlavimu, pretenzijos pateikiamos vežėjui raštu ne vėliau kaip per 21 dieną nuo registruoto bagažo gavimo dienos. Kartu su pretenzija keleivis turi pateikti užpildytą PIR formą, įlaipinimo kortelę ir (ar) bilietą, bagažo indentifikavimo kortelę ir patirtą žalą įrodančius dokumentus.
Keleivis privalo atvykęs registruotis skrydžiui turėti būtinus kelionės dokumentus (pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, galiojantį kelionei), taip pat šalių, į kurias vykstama, vizas ir skiepijimo pažymas ir kitus dokumentus (jei šie dokumentai privalomi pagal atitinkamos valstybės teisės aktus) bei saugoti juos iki kelionės pabaigos. Keleiviui neįvykdžius šios prievolės, vežėjas turi teisę atsisakyti tokį keleivį vežti.
Jeigu dėl netinkamų keleivio kelionės ir/ar kitų būtinų keleivio dokumentų atitinkamos valstybės migracijos tarnyba neįleistų keleivio į paskirties valstybės teritoriją, keleiviui tektų padengti visas tiesiogines ir netiesiogines vežėjo dėl to patirtas išlaidas. Pastaroji taisyklė galioja ir deportuotiems asmenims. Joks vežėjo agentas, atstovas ar darbuotojas neturi teisės keisti, taisyti ar atsisakyti šios sutarties sąlygų.

VEŽĖJO ATSAKOMYBĖ IR JOS APRIBOJIMAI
Kai Jūsų kelionės atvykimo ar sustojimo vieta yra ne toje šalyje, iš kurios išvykstate, vežimui oru taikoma Konvencija, jei šios valstybės yra Konvencijos dalyvės. Lietuvos Respublika yra ratifikavusi Konvenciją. Konvencija numato ribotą vežėjo atsakomybę už žalą dėl keleivio gyvybės atėmimo ar sužalojimo, už žalą, atsiradusią dėl vėlavimo vežant keleivius, ir už žalą, atsiradusią dėl bagažo sunaikinimo, praradimo arba vėlavimo. Vežimui oru taip pat taikomos Konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d., 1955 m. Hagos Protokolo apie Konvencijos tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo pasirašytos Varšuvoje
1929 m. spalio 12 d., pakeitimo ir EC 889/2002 reglamentas, papildantis Europos Tarybos reglamentą EC 2027/97 dėl vežėjo atsakomybės aviacinių įvykių atvejais nuostatos.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAI KELEIVIO GYVYBĖS ATĖMIMO AR SUŽALOJIMO ATVEJU
Pagal Konvencijos nuostatas, vežėjas atsako už keleivio gyvybės atėmimą ar sveikatos sužalojimą, jei nelaimingas atsitikimas, kuris buvo gyvybės atėmimo ar sužalojimo priežastimis, įvyko orlaivyje arba įlaipinimo ar išlaipinimo veiksmų metu. Tačiau vežėjas neatsako už tokią žalą, kuri kiekvienam keleiviui viršija 113 100 STT, jeigu įrodo, kad (I) ši žala atsirado ne dėl vežėjo, jo darbuotojų ar atstovų neatsargumo arba kito neteisėto veikimo arba neveikimo; arba kad (II) ši žala atsirado vien tiktai dėl trečiosios šalies neatsargumo arba kitų neteisėtų veikimo arba neveikimo. Jeigu Jūs norėtumėte, kad Jums būtų atlyginti galimi nuostoliai viršijantys aukščiau minėtas vežėjo atsakomybės ribas, Jūs galite papildomai apsidrausti draudimo kompanijoje ir nelaimingo įvykio atveju gauti draudimo išmoką. Dėl papildomos informacijos apie draudimą kreipkitės į Jūsų draudimo kompanijos atstovą.

ATSAKOMYBĖS UŽ BAGAŽĄ APRIBOJIMAI
Pagal Konvencijos nuostatas, vežėjas atlygina faktinę žalą, atsiradusią sunaikinus, praradus arba sugadinus įregistruotą bagažą, jeigu atsitikimas, kuris buvo sunaikinimo, praradimo arba sugadinimo priežastis įvyko orlaivyje arba bet kuriuo kitu laikotarpiu, per kurį vežėjas buvo atsakingas už įregistruotą bagažą. Vežėjo atsakomybė bagažo sunaikinimo, praradimo ar vėlavimo atveju neviršija 1 131 STT kiekvienam keleiviui. Šie apribojimai gali būti netaikomi tik iš anksto deklaravus didesnę bagažo vertę ir sumokėjus papildomą mokestį. Prašome kreiptis į Jūsų vežėją dėl papildomos informacijos apie kitus jo taikomus atsakomybės apribojimus dėl atitinkamų daiktų gabenimo oru.

SVARBI PASTABA
Jūsų registruotajame bagaže neturi būti dūžtančių, greitai gendančių daiktų, vertingų daiktų, pavyzdžiui pinigų, raktų, taip pat akinių, fotoaparatų, vaizdo kamerų ir kitų vertingų elektronikos ar technikos prietaisų bei jų priedų, kompiuterių, telefonų, mobiliųjų telefonų, elektroninių prietaisų baterijų pakroviklių, juvelyrinių dirbinių, tauriųjų metalų, brangiųjų ir pusbrangių akmenų, muzikos instrumentų, vertingų meno ar dailės kūrinių, vaistų, medicininių dokumentų, vertybinių popierių ar panašių vertingų daiktų, verslo dokumentų ar daiktų, pasų ar kitų asmens tapatybės dokumentų arba pavyzdžių. Vežėjas neatsako už šiuos daiktus, jei keleivis, nepaisydamas šio įspėjimo, minėtus daiktus veža juos registruotame bagaže.

BAGAŽO KIEKIO APRIBOJIMAI
Jei biliete nėra nurodyta kitaip, yra taikomos tokios nemokamai vežamo registruojamo bagažo normos skrydžiams iš Lietuvos Respublikos: skrendant ekonomine klase į Turkiją, Egiptą, Bulgariją, Graikiją, Italiją, Ispaniją (išskyrus Tenerifę)   – 20 kg, į Madeirą, Tenerifę– 15 kg, į Austriją – 18 kg, į Jungtinius Arabų Emyratus – 23 kg. Jeigu keli asmenys vežasi daiktus viename bagaže, vienas bagažas negali viršyti 32 kg. Skrendant į Turkiją, Egiptą, Bulgariją, Graikiją, Italiją, Austriją ar Ispaniją (išskyrus Tenerifę) viršijus leistiną nemokamo bagažo svorį, taikomas 6 Eur mokestis už kiekvieną papildomą kilogramą skrendant su aviakompanija GetJet Airlines. Avion Express Skrendant į Tenerifę, Madeirą taikomas 22 Eur mokestis už kiekvieną papildomą kilogramą skrendant su aviakompanija GetJet Airlines ir Avion Express. Skrendant į Jungtinius Arabų Emyratus su aviakompanija Air Baltic taikomas 60 Eur viršyto bagažo svorio mokestis, jei bet kuris registruotojo bagažo vienetas viršija leistiną 23 kg svorį. Vaikai iki 2 m. amžiaus gali vežtis vieną registruojamą bagažą iki 10 kg. 
DĖMESIO! Jei skrydis vykdomas ne iš Lietuvos Respublikos, Bendrąsias keleivių ir bagažo vežimo sąlygas, tame tarpe bagažo kiekiui taikomus apribojimus, prašome pasitikslinti vežėjo interneto svetainėje.
Kūdikio sulankstomas vežimėlis arba automobilinė saugos kėdutė su aviakompanijomis GetJet Airlines, Avion Express ar Air Baltic vežamas nemokamai. Kūdikio sulankstomas vežimėlis arba automobilinė saugos kėdutė su aviakompanija GetJet Airlines vežamas nemokamai, jei vaiko amžius yra mažiau kaip 2 metai.Skrendant su aviakompanija GetJet Airlines ar Avion Express, kuomet vaiko amžius 2 ar daugiau metų, kūdikio sulankstomas vežimėlis arba automobilinė saugos kėdutė yra apmokestinama 20 Eur (sumokant iš anksto), 25 Eur (sumokant oro uoste) arba 30 Eur (sumokant iš anksto), 35 Eur (sumokant oro uoste) skrydžiams į Tenerifę, Madeirą, skrendant su aviakompanija Air Baltic – 60 Eur. Neįgalaus asmens sulankstomas vežimėlis vežamas nemokamai, dažniausiai krovinių skyriuje. Taip pat leidžiama keleiviams nemokamai vežtis šiuos papildomus daiktus: kiekvienam keleiviui (išskyrus vaikus iki 2 m. amžiaus) leidžiama vežtis po 1 neregistruoto rankinio bagažo vienetą, kurio išmatavimai yra 55 cm x 40 cm x 20 cm ir kuris sveria ne daugiau kaip 5 kg (aviakompanija GetJet Airlines), 55 cm x 45 cm x 25 cm ir kuris sveria ne daugiau kaip 8 kg (aviakompanija Avion Express), 55 cm x 40 cm x 23 cm ir kuris sveria ne daugiau kaip 8 kg (aviakompanija Air Baltic)skrendant į Turkiją, Egiptą, Bulgariją, Graikiją, Italiją, Ispaniją, Madeirą, Jungtinius Arabų Emyratus ar Austriją, taip pat paltą, striukę ar švarką, skėtį, vaikščiojimo lazdą, vieną maišelį su neapmokestinamos prekybos prekėmis (duty free) bei kitus skrydį vykdančios aviakompanijos leidžiamus daiktus. Jei Jūsų registruotas bagažas neatvyksta kartu su Jūsų lėktuvu ar yra sugadinamas, po skrydžio nedelsdami informuokite atvykimo oro uosto prarasto bagažo skyrių (angl. Lost and Found Office). Jei bagažas vėluoja, gausite bagažo vėlavimo patvirtinimo dokumentą, jei sugadintas – sugadinto bagažo patvirtinimo dokumentą. Šių dokumentų Jums reikės siekiant gauti kompensaciją iš draudimo bendrovės ir/ar oro linijų. Daugiau informacijos rasite vežėjo Bendrosiose  keleivių ir bagažo vežimo sąlygose, su kuriomis galite susipažinti vežėjo interneto svetainėje arba www.teztour.lt.

SLIDINĖJIMO ĮRANGOS GABENIMAS
Skrisdamas į Austriją, keleivis, vyresnis nei 2 metai, gali už sudarytoje Organizuotos turistinės kelionės ar Keleivių vežimo sutartyje įtvirtintą kainą vežtis vieną slidinėjimo įrangos komplektą, kurį sudaro: 1 pora sniego slidžių, 1 pora lazdų, 1 pora slidinėjimo batų ir 1 šalmas arba 1 snieglentė arba 1 pora snieglentininko batų ir 1 šalmas.
Pagal vežėjo įvestus bagažo apribojimus, skrydyje gali būti tik ribotas slidinėjimo įrangos komplektų kiekis. Todėl būtinas išankstinis įrangos vežimo suderinimas ir vežėjo sutikimas bei patvirtinimas. Kelionėms į Zalcburgą (SZG) registruotas bagažas - 18 kg. Slidinėjimo batai gali būti vežami kaip slidinėjimo įrangos dalis (bendras svoris neviršija 10 kg), taip pat kaip registruoto bagažo dalis (bendras svoris neviršija 18 kg) arba kaip rankinio bagažo dalis (bendras svoris neviršija 5 kg). Norint vežtis tik slidinėjimo batus, slidinėjimo įrangos užsakyti nereikia. Slidinėjimo batai gali būti supakuoti ir atskirame krepšyje, neviršijant leistino bendro bagažo svorio. Bendras įrangos bei bagažo svoris vienam keleiviui negali viršyti 28 kg. Kūdikiui (keleiviui iki 2 metų amžiaus) slidinėjimo inventoriaus gabenimas negalimas.
DĖMESIO! Kelionių pardavimo agentas atlieka privalomą išankstinę slidinėjimo įrangos vežimo registraciją ir turi gauti vežėjo sutikimą bei patvirtinimą. Todėl prašome pateikti Jus aptarnaujančiam kelionių pardavimo agentui raštišką prašymą dėl slidinėjimo įrangos vežimo registracijos ir sutikimo gavimo. Keleiviui neturint vežėjo sutikimo bei patvirtinimo dėl keleivio slidinėjimo įrangos gabenimo, vežėjas turi teisę atsisakyti vežti slidinėjimo įrangą.

PAPILDOMOS PASLAUGOS
Skrydžio vietoms lėktuve su papildoma erdve kojoms ties avariniais išėjimais yra taikomi apribojimai. Šiose vietose negali sėdėti: keleiviai, skrendantys su kūdikiais; besilaukiančios keleivės; keleiviai su judėjimo negalia, riboto judrumo asmenys; keleiviai su fizine negalia (kurtieji ir aklieji keleiviai); keleiviai, skraidinantys kartu naminius gyvūnus; keleiviai iki 12 metų amžiaus (kai skrydį vykdo aviakompanija GetJet Airlines ar Avion Express); keleiviai laisvai nekalbantys lietuvių ar anglų kalbomis; keleiviai, kurie nėra pasirengę padėti avarijos atveju; keleiviai, kuriems reikalingas prailgintas saugos diržas; negalintys atlikti pavestų užduočių be tėvų, artimųjų ar kitų pagalbos.
DĖMESIO! Informuojame, kad pagal saugumo reikalavimus vienoje eilėje (pvz.: 2ABC) negali sėdėti keleivis/-iai su daugiau nei vienu kūdikiu. Jei užsakyme yra daugiau nei vienas kūdikis, tuomet keleiviai yra sodinami atskirai (pvz.: 2A ir 3A vietos).
Vežėjas, tame tarpe antžeminio aptarnavimo personalas ar orlaivio įgula, turi teisę pakeisti keleivių sėdėjimo vietas, jei tai susiję su skrydžių saugos reikalavimais ar pasikeitus orlaivio tipui. Jei keleiviams iš anksto užsakytos vietos yra pakeičiamos į tos pačios kategorijos vietas, mokestis keleiviams nėra grąžinamas.

ITIN SVARBU
Jums būtina atvykti į oro uostą tokiu laiku, kad spėtumėte sutvarkyti visus skrydžio formalumus ir laiku atvykti prie įlaipinimo vartų. Įprastai keleiviai į oro uostą turi atvykti likus ne mažiau kaip 2 valandoms iki skrydžio, kad spėtų laiku užsiregistruoti ir atlikti visus pasienio, muitinės kontrolės formalumus. Kiekviename oro uoste keleivių registracija gali būti užbaigta skirtingu laiku. Skrydis negali būti atidėtas dėl vėluojančių keleivių. Vežėjas turi teisę atsisakyti vežti keleivius, pavėlavusius laiku užsiregistruoti skrydžiui ar laiku atvykti prie įlaipinimo vartų.

REGISTRACIJOS LAIKAS
Kiekviename oro uoste gali būti skirtingas privalomas registracijos galutinis terminas. Tai Jūs rasite vežėjų tvarkaraščiuose ir biliete. Jeigu biliete ar tvarkaraščiuose kitas laikas nenurodytas, turite registruotis skrydžiui ne vėliau kaip likus 40 minučių iki paskelbto išvykimo laiko. Malonėkite užsiregistruoti ne vėliau nurodyto laiko. Priešingu atveju vežėjas turi teisę atsisakyti suteikti Jums paliktą vietą.

PASTABA APIE VYRIAUSYBĖS NUSTATYTUS MOKESČIUS IR RINKLIAVAS
Į šio bilieto kainą gali būti įtraukti mokesčiai ir rinkliavos, kuriomis pagal taikytinus teisės aktus yra apmokestinamas oro transportas. Jeigu gavote pranešimą apie išvykimo laiko pasikeitimą, skrydžio registraciją turite atlikti pagal pradinio skrydžio laiką. Mokesčiai ir rinkliavos, kurie gali sudaryti žymią kelionės oru išlaidų dalį, yra įtraukiami į tarifą ar biliete nurodomi atskirai mokesčių grafoje. Jeigu mokesčiai ar rinkliavos į bilieto kainą nėra įtraukti, Jums gali tekti sumokėti jas papildomai.

DRAUDŽIAMA VEŽTIS ŠIUOS PAVOJINGUS DAIKTUS:
- sprogstamąsias ir užsiliepsnojančias medžiagas bei liepsną sukeliančius prietaisus;
- daiktus, kurių vežimą draudžia taikomi kilmės ar paskirties šalies įstatymai ir kiti teisės aktai;
- daiktus, kurie, atsižvelgiant į lėktuvo tipą, netinkami vežti dėl jų svorio, dydžio, formos ar kitų savybių, galinčių kelti pavojų skrydžio saugai.
- „Samsung“ Galaxy S7 Note išmaniuosius telefonus.
- kitus daiktus, kurie gali sukelti pavojų orlaiviui, asmenims arba turtui orlaivyje ir yra išvardyti Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) Saugaus pavojingų krovinių vežimo oro transportu techninėse instrukcijose, Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) pavojingų prekių vežimo taisyklėse, Europos komisijos Reglamente Nr. 185/2010 bei faktinio vežėjo taisyklėse.

PASTABA:
Į keleivių saloną taip pat draudžiama įsinešti šaunamuosius ir nešaunamuosius ginklus ir šaudmenis, svaiginamuosius įtaisus, daiktus aštriais galais ar kraštais (pavyzdžiui, peilį, žirkles, kamščiatraukį, mezgimo virbalus, pačiūžas, golfo lazdą ir pan.), darbo įrankius, bukus daiktus, sprogmenis bei padegamąsias medžiagas. Skrendant draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais, daug energijos naudojančiais prietaisais su antenomis ar lazeriniais įtaisais.
Apribojimai taip pat taikomi skysčio vežimui. Skysčiai turi būti atskiruose, ne didesniuose nei 100 mililitrų induose. Šiuos indus turite įdėti į vieną permatomą ir užsegamą plastikinį, ne didesnį nei 1 litro krepšelį. Vienas krepšelis – vienam keleiviui. Skysčiais vadinami geliai, pastos, losjonai, skystų ir kietų medžiagų mišiniai ir hermetiškų talpyklų turinys (pavyzdžiui, dantų pasta, plaukų gelis, gėrimai, sriubos, sirupai, kvepalai, skutimosi putos, aerozoliai ir kitos panašios konsistencijos produktai).
Registruojame bagaže neturi būti dūžtančių, greitai gendančių daiktų ar vertingų daiktų (pinigų, raktų, vaistų, medicininių dokumentų, akinių, akinių nuo saulės, fotoaparatų, vaizdo kamerų, kompiuterių, asmeninių elektroninių prietaisų, telefonų, mobiliųjų telefonų, elektroninių prietaisų baterijų pakroviklių, juvelyrinių dirbinių, tauriųjų metalų, brangiųjų ir pusbrangių akmenų, muzikos instrumentų, vertybinių popierių ar kitų vertingų daiktų, vertingų meno ar dailės kūrinių, verslo dokumentų, pasų ar kitų asmens tapatybės dokumentų arba pavyzdžių asmens tapatybės dokumentų arba pavyzdžių.
Aviacijos saugumo darbuotojai gali atsisakyti į riboto patekimo zoną ir orlaivio keleivių saloną įleisti keleivį, turintį jiems įtartiną aukščiau nenurodytą daiktą arba atsisakyti vežti tokį daiktą kaip registruotąjį bagažą.
Keleiviui iškilus klausimų dėl leistinų vežtis daiktų, pastarasis turi kreiptis į oro vežėją, kelionių organizatorių ar kelionių pardavimo agentą.

Vilkite vėliavą į norimą vietą žemėlapyje
OK
Lankytojų patogumui, norint teikti asmeninę informaciją, įsiminti asmeninius pageidavimus ir svetainės nustatymus, mūsų svetainėje naudojami slapukai ir kitos panašios technologijos. Norėdami naudotis svetaine, turite patvirtinti savo sutikimą naudoti nurodytas technologijas. Išsamiau
Sutinku