PAGRINDINĖS VEŽIMO ORU SĄLYGOS (REGULIARIEJI SKRYDŽIAI)

Sąlygos galioja nuo 2024.04.22

Atsisiųsti PDF dokumentą

 

SVARBI INFORMACIJA
Skrydžio registracijos metu prašome pateikti elektroninio bilieto keleivio skrydžio informaciją (skrydžio bilietą) ir galiojantį pasą arba asmens tapatybės kortelę, priklausomai nuo šalies į kurią skrendama.  Vežimas oru vykdomas vadovaujantis oro vežėjo taisyklėmis ir Pagrindinėmis vežimo oru sąlygomis, su kuriomis galite susipažinti interneto svetainės www.teztour.lt skyrelyje „Turistams/Svarbi informacija“. Prieš įsigyjant skrydžio bilietą, Jums buvo suteikta galimybė susipažinti su  Pagrindinėmis vežimo oru sąlygomis rašytiniame dokumente ar kitoje patvarioje laikmenoje. Su skrydį vykdančio oro vežėjo taisyklėmis galite  susipažinti interneto svetainės www.teztour.lt skyrelyje „Turistams/Svarbi informacija“ ir/arba oro vežėjo interneto svetainėje. Šio dokumento išdavimas patvirtina, jog Pagrindinės vežimo oru sąlygos Jums buvo įteiktos, su jomis susipažinote ir sutinkate vadovautis. Šio dokumento išdavimas taip pat patvirtina, kad keleivis turėjo galimybę susipažinti ir susipažino su oro vežėjo taisyklėmis bei su jomis sutinka.  Užsakomųjų reisų atvejais vežėjas skrydį vykdo pagal užsakomųjų skrydžių sutarties, sudarytos tarp oro vežėjo ir UAB "TEZ TOUR" sąlygas, o reguliariųjų reisių atvejais,- pagal oro vežėjo taisykles ir sąlygas. Keleivis privalo laikytis oro vežėjo nustatytų elgesio orlaivyje taisyklių ir instrukcijų.
Bilietas yra negrąžinamas ir nekeičiamas.
Prašome užsiregistruoti skrydžiui ne vėliau nurodyto registracijos pabaigos laiko. Atvykus registruotis vėliau, nei nurodytas registracijos pabaigos laikas, vežėjas turi teisę atsisakyti suteikti Jums paliktą vietą. Paprastai keleiviai į oro uostą turi atvykti likus ne mažiau kaip 2 valandoms iki skrydžio. Tikslesnę informaciją galite sužinoti skrydį vykdančio oro vežėjo taisyklėse.
Skrydžių laikas gali keistis. Skrydžio laiką rekomenduojame pasitikslinti prieš skrydį interneto svetainėje www.teztour.lt arba oro uosto, iš kurio vykdomas skrydis, interneto tinklapyje.
Šią ir papildomą informaciją apie skrydžius bei kitą aktualią informaciją galite rasti interneto tinklapio www.teztour.lt skyrelyje „Turistams/Atmintinė keliaujantiems“.

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Во время регистрации на рейс просим предоставить информацию о рейсе пассажира (авиабилет) и действительный паспорт или карточку удостоверения личности, в зависимости от страны назначения. Воздушная перевозка осуществляется в соответствии с правилами авиаперевозчика и Общими условиями воздушной перевозки, с которыми можно ознакомиться на сайте www.teztour.lt в разделе «Туристам/Важная информация». Перед покупкой авиабилета Вам была предоставлена возможность ознакомиться с Общими условиями воздушной перевозки в письменном документе или на другом надежном носителе. С правилами авиаперевозчика можете ознакомиться на сайте www.teztour.lt в разделе «Туристам/Важная информация» и/или на сайте авиаперевозчика. Выдача данного документа подтверждает, что Вам были предоставлены Общие условия воздушной перевозки, Вы с ними ознакомились и соглашаетесь их соблюдать. Выдача данного документа также подтверждает, что пассажир имел возможность ознакомиться и ознакомился с правилами авиаперевозчика и соглашает. Чартерные рейсы осуществляются в соответствии с условиями соглашения о чартерном рейсе между авиаперевозчиком и ЗАО «TEZ TOUR», а регулярные рейсы – в соответствии с правилами и условиями авиаперевозчика.
Пассажир обязан следовать правилам и инструкциям поведения на борту, установленными авиаперевозчиком.
Билет не подлежит возврату и замене.
Просим зарегистрироваться на рейс не позднее указанного времени окончания регистрации. Прибыв на регистрацию позже указанного времени окончания регистрации, перевозчик имеет право отказать Вам в предоставлении оставленного места. Как правило, пассажиры должны прибыть в аэропорт как минимум за 2 часа до вылета. Более точную информацию Вы можете найти в правилах авиаперевозчика.
Время полета может изменяться. Рекомендуем до вылета уточнить время полёта на сайте www.teztour.lt или на сайте аэропорта, из которого будет осуществлен вылет.
Эту и дополнительную информацию о рейсах и другую актуальную информацию можно найти на сайте www.teztour.lt в разделе «Туристам/Памятка туриста».

 

IMPORTANT INFORMATION
During flight check-in please provide flight information of the passenger on the electronic ticket. (flight ticket) and a valid passport or ID card, depending on the country of destination. Carriage by air shall be in accordance with the air carrier's regulations and the General Conditions of Carriage by Air, available at www.teztour.lt in the section "Tourists / Important Information". Prior to purchasing your flight ticket, you were given access to the Basic Conditions of Carriage by Air in a written document or other durable medium. The rules of the operating air carrier are available on the website www.teztour.lt in the section “For Tourists / Important Information" and / or on the website of the carrier. The issuance of this document confirms that you have been provided with, understand and agree to follow the General Conditions of Carriage by Air. The issuance of this document also confirms that the passenger had access to and familiarized himself with the air carrier's rules and agrees with them. In the case of charter flights, the carrier shall operate the flight in accordance with the terms and conditions of the charter flight agreement between the air carrier and UAB TEZ TOUR and, in the case of regular flights, in accordance with the carrier's terms and conditions. The passenger must follow the rules and instructions of conduct in the aircraft stipulated by the air carrier.
The ticket is non-refundable and non-changeable.
Please check-in for the flight no later than the check-in time specified. If you arrive later than the stated time of check-in, the carrier has the right to refuse to give you a seat. As a general rule, passengers must arrive at the airport at least 2 hours before the flight. You can find more detailed information in the rules of the operating air carrier.
Flight times are subject to change. We recommend that you check your flight time before your flight at www.teztour.lt or at the airport of your departure airport.
This and additional information on flights and other relevant information can be found on the website www.teztour.lt in the section "Tourists / Travelers' Memo".

 

PAGRINDINĖS VEŽIMO ORU SĄLYGOS (REGULIARIEJI SKRYDŽIAI)
Sąlygose naudojamos sąvokos: (I) "Bilietas" – tai keleivio vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas ar kitas lygiavertis nematerialus dalykas, įskaitant elektroninį, kurį išdavė arba įgaliojo išduoti oro vežėjas arba jo įgaliotasis atstovas, suteikiantis teisę skristi orlaiviu ir vežti nustatyto svorio bagažą keleivio vežimo sutarties sąlygomis; bagažo kvitas yra sudedamoji bilieto dalis; (II) "Konvencija" reiškia 1999 m. Monrealyje pasirašytą konvenciją dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo; (III) "Vežėjas" reiškia bet kurį oro vežėją, turintį licencija oro susisiekimui vykdyti, kuris veža ar apsiima vežti keleivį ar jo bagažą pagal vežimo sutartį. Vežimai pagal šią sutartį, kuriuos nuosekliai vykdo keletas vežėjų, laikomi
vienu vežimu; (IV) „Keleivio vežimo sutartis“,– tai sutartis dėl oro transporto paslaugų ar įtraukianti oro transporto paslaugas, įskaitant tokią sutartį, kai pervežimą sudaro du ar daugiau skrydžių, vykdomų to paties arba skirtingų oro vežėjų. Šia sutartimi oro vežėjas įsipareigoja orlaiviu keleivį nuvežti sutartu laiku į paskirties vietą, o jeigu keleivis perdavė bagažą – nugabenti bagažą į paskirties vietą ir išduoti jį turinčiam jį gauti asmeniui, vadovaujantis oro vežėjo, vykdančio arba ketinančio vykdyti skrydį, taisyklėmis, o keleivis įsipareigoja už paslaugą sumokėti nustatytą užmokestį, o jeigu perduotas bagažas – ir už bagažo vežimą; (V) „Kelionės dokumentai“,– pasas ar asmens tapatybės kortelė, iškvietimas, viza, draudimas ir kiti dokumentai, kurie būtini atitinkamos kelionės metu; (VI) “Oro vežėjo taisyklės“,– tai oro vežėjo patvirtintos keleivių, bagažo, krovinių vežimo paslaugų pardavimo ir teikimo sąlygos ir tvarka.
Šios vežimo sąlygos kartu su keleiviui išduotu bilietu patvirtina tarp vežėjo ir keleivio sudarytą vežimo sutartį. Šios sutarties pagrindu atliekamam vežimui yra taikoma Konvencija. Vežimui ir kitoms vežėjo teikiamoms paslaugoms taip pat taikomi vežėjo patvirtinti tarifai, sąlygos ir taisyklės, su kuriomis galima susipažinti vežėjo interneto svetainėje arba pasiteirauti bilietų pardavimo agento.
Vežėjas gali atsisakyti keleivį vežti, jei keleivis pilnai neapmokėjo bilieto kainos ir kitų priklausančių mokėjimų. Vežėjas taip pat gali atsisakyti vežti keleivį kitais atitinkamo oro vežėjo taisyklėse nurodytais pagrindais. Vežėjas įsipareigoja imtis visų priemonių, kad keleivis ir bagažas būtų vežami pagal tvarkaraštį. Tačiau skrydžio laikas, nurodytas tvarkaraščiuose ar kitur, vežėjo gali būti keičiamas. Tvarkaraščiai gali būti keičiami be atskiro įspėjimo. Keleivis prieš išvykimo dieną turėtų pasitikrinti išvykimo laiką pagal vežėjo tvarkaraštį reguliariųjų skrydžių bendrovės interneto svetainėje arba oro uosto, iš kurio vykdomas skrydis, tinklapyje.
Prireikus, vežėjas be atskiro įspėjimo taip pat gali suteikti keleiviui paslaugas pasinaudodamas kitais vežėjais ar orlaiviais, arba pakeisti ar praleisti biliete nurodytas sustojimo vietas. Vežėjas pasilieka teisę sujungti reisus. Keleiviai, keliaujantys iš arba į Europos Sąjungos oro uostus, atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju turi teises, nustatytas Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. vasario 11 d. reglamente (EB) Nr. 261/2004, nustatančiame bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles, atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju.
Vežėjo atsakomybė ribojama Konvencijoje nustatytomis sumomis, nurodytomis Konvencijoje ir kituose šiose sąlygose minimuose teisės aktuose bei keleivio biliete. Tos pačios taisyklės, kurios taikomos vežėjui, taip pat taikomos ir vežėjo agentams, atstovams bei darbuotojams. Vežėjas, išduodantis bilietą skrydžiams kito vežėjo maršrutais, veikia kaip kito vežėjo agentas.
Pasiimti registruotą bagažą turi teisę tik bagažo identifikavimo kortelės turėtojas. Oro vežėjo taisyklėse gali būti nustatyta, jog keleiviui nepateikus bagažo identifikavimo kortelės, jo pretenzijos ir/ar prašymai nebus nagrinėjami. Jei bagažas yra pamestas, sunaikintas, sugadintas  ar apgadintas vežant arba pristatomas su vėlavimu, keleivis turi nedelsiant kreiptis į atvykimo oro uosto prarasto bagažo skyrių (neišvykus iš oro uosto), kurio darbuotojas užpildys bagažo vėlavimo ar sugadinto bagažo formą (angl. PIR – Porperty Irregularity Form).  Jei bagažas yra pamestas, sunaikintas, sugadintas ar apgadintas vežant, pretenzijos pateikiamos vežėjui raštu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo registruoto bagažo gavimo dienos arba nuo tos dienos, kai bagažas turėjo būti gautas. Jei bagažas pristatomas su pavėlavimu, pretenzijos pateikiamos vežėjui raštu ne vėliau kaip per 21 dieną nuo registruoto bagažo gavimo dienos. Kartu su pretenzija keleivis turi pateikti užpildytą PIR formą, įlaipinimo kortelę ir (ar) bilietą, bagažo indentifikavimo kortelę ir patirtą žalą įrodančius dokumentus.
Keleivis atvykęs registruotis skrydžiui, privalo turėti būtinus kelionės dokumentus (pasą ar asmens tapatybės kortelę, iškvietimą, vizą, draudimą ir kitus dokumentus, kurie būtini atitinkamos kelionės metu), taip pat šalių, į kurias vykstama, vizas ir skiepijimo pažymas bei kitus dokumentus (jei šie dokumentai privalomi pagal atitinkamos valstybės teisės aktus) bei saugoti juos iki kelionės pabaigos. Keleiviui neįvykdžius šios prievolės, vežėjas turi teisę atsisakyti tokį keleivį vežti. Jeigu dėl netinkamų keleivio kelionės ir/ar kitų būtinų keleivio dokumentų atitinkamos valstybės migracijos tarnyba neįleistų keleivio į paskirties valstybės teritoriją, keleiviui tektų padengti visas tiesiogines ir netiesiogines vežėjo dėl to patirtas išlaidas. Pastaroji taisyklė galioja ir deportuotiems asmenims.

VEŽĖJO ATSAKOMYBĖ IR JOS APRIBOJIMAI
Kai Jūsų kelionės atvykimo ar sustojimo vieta yra ne toje šalyje, iš kurios išvykstate, vežimui oru taikoma Konvencija, jei šios valstybės yra Konvencijos dalyvės. Lietuvos Respublika yra ratifikavusi Konvenciją. Konvencija numato ribotą vežėjo atsakomybę už žalą dėl keleivio gyvybės atėmimo ar sužalojimo, už žalą, atsiradusią dėl vėlavimo vežant keleivius, ir už žalą, atsiradusią dėl bagažo sunaikinimo, praradimo arba vėlavimo. Vežimui oru taip pat taikomos Konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d., 1955 m. Hagos Protokolo apie Konvencijos tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo pasirašytos Varšuvoje
1929 m. spalio 12 d., pakeitimo ir EC 889/2002 reglamentas, papildantis Europos Tarybos reglamentą EC 2027/97 dėl vežėjo atsakomybės aviacinių įvykių atvejais nuostatos.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAI KELEIVIO GYVYBĖS ATĖMIMO AR SUŽALOJIMO ATVEJU
Pagal Konvencijos nuostatas, vežėjas atsako už keleivio gyvybės atėmimą ar sveikatos sužalojimą, jei nelaimingas atsitikimas, kuris buvo gyvybės atėmimo ar sužalojimo priežastimis, įvyko orlaivyje arba įlaipinimo ar išlaipinimo veiksmų metu. Tačiau vežėjas neatsako už tokia žalą, kuri kiekvienam keleiviui viršija 113 100 STT, jeigu įrodo, kad (I) ši žala atsirado ne dėl vežėjo, jo darbuotojų ar atstovų neatsargumo arba kito neteisėto veikimo arba neveikimo; arba kad (II) ši žala atsirado vien tiktai dėl trečiosios šalies neatsargumo arba kitų neteisėtų veikimo arba neveikimo.
Jeigu Jūs norėtumėte, kad Jums būtų atlyginti galimi nuostoliai viršijantys aukščiau minėtas vežėjo atsakomybės ribas, Jūs galite papildomai apsidrausti draudimo kompanijoje ir nelaimingo įvykio atveju gauti draudimo išmoką. Dėl papildomos informacijos apie draudimą kreipkitės į draudimo kompanijos atstovą.

ATSAKOMYBĖS UŽ BAGAŽĄ APRIBOJIMAI
Pagal Konvencijos nuostatas, vežėjas atlygina faktinę žalą, atsiradusią sunaikinus, praradus arba sugadinus įregistruotą bagažą, jeigu atsitikimas, kuris buvo sunaikinimo, praradimo arba sugadinimo priežastis įvyko orlaivyje arba bet kuriuo kitu laikotarpiu, per kurį vežėjas buvo atsakingas už įregistruotą bagažą. Vežėjo atsakomybė bagažo sunaikinimo, praradimo ar vėlavimo atveju neviršija 1 131 STT kiekvienam keleiviui. Šie apribojimai gali būti netaikom tik iš anksto deklaravus didesnę bagažo vertę ir sumokėjus papildomą mokestį. Prašome kreiptis į Jūsų vežėją dėl papildomos informacijos apie kitus jo taikomus atsakomybės apribojimus dėl atitinkamų daiktų gabenimo oru.

BAGAŽAS
Jūsų registruotame bagaže neturi būti dūžtančių, greitai gendančių daiktų, vertingų daiktų, pavyzdžiui pinigų, raktų, taip pat akinių, fotoaparatų, vaizdo kamerų ir kitų vertingų elektronikos ar technikos prietaisų bei jų priedų, kompiuterių, telefonų, mobiliųjų telefonų, elektroninių prietaisų baterijų pakroviklių, juvelyrinių dirbinių, tauriųjų metalų, brangiųjų ir pusbrangių akmenų, muzikos instrumentų, vertingų meno ar dailės kūrinių, vaistų, medicininių dokumentų, vertybinių popierių ar panašių vertingų daiktų, verslo dokumentų ar daiktų, pasų ar kitų asmens tapatybės dokumentų arba pavyzdžių. Vežėjas neatsako už šiuos daiktus, jei keleivis, nepaisydamas šio įspėjimo, minėtus daiktus veža juos registruotame bagaže.
Skysčių, kuriuos nešatės į lėktuvo saloną, pavyzdžiui, aerozolių, gėrimų, dantų pastos, kosmetinio kremo arba gelio, indeliai turi būti sudėti į permatomą plastikinį maišelį. Skysčio iš viso galima turėti ne daugiau kaip 1 litrą, o viename indelyje gali būti ne daugiau kaip 100 ml.
Didesni nei 100 ml skysčio indai turi būti dedami į registruotą bagažą. Tūrio apribojimai netaikomi vaistams ir kūdikių maistui.
Leidžiamą rankinio ir registruojamo bagažo dydį ir skaičių bei bagažo kiekio apribojimus nustato oro vežėjas, taigi prieš  įsigyjant bilietą įdėmiai peržiūrėkite jų informaciją apie tai. Informaciją galite sužinoti pas bilietų pardavimo agentą arba oro vežėjo taisyklėse, skelbiamose oro vežėjo interneto svetainėje ir www.teztour.lt.
Pageidaujant vežti slidinėjimo įrangą, būtina gauti įrangos vežimo registraciją ir vežėjo sutikimą bei patvirtinimą. Keleiviui neturint vežėjo sutikimo be patvirtinimo dėl keleivio slidinėjimo įrangos gabenimo, vežėjas turi teisę atsisakyti vežti slidinėjimo įrangą. Detalesnę informaciją galite sužinoti pas bilietų pardavimo agentą arba oro vežėjo taisyklėse, skelbiamose oro vežėjo interneto svetainėje ir www.teztour.lt.
DĖMESIO! Kelionių agentūra atlieka privalomą išankstinę slidinėjimo įrangos vežimo registraciją ir turi gauti vežėjo sutikimą bei patvirtinimą.

DRAUDŽIAMA VEŽTIS ŠIUOS PAVOJINGUS DAIKTUS:
- sprogstamąsias ir užsiliepsnojančias medžiagas bei liepsną sukeliančius prietaisus;
- daiktus, kurių vežimą draudžia taikomi kilmės ar paskirties šalies įstatymai ir kiti teisės aktai;
- daiktus, kurie, atsižvelgiant į lėktuvo tipą, netinkami vežti dėl jų svorio, dydžio, formos ar kitų savybių, galinčių kelti pavojų skrydžio saugai.
- kitus daiktus, kurie gali sukelti pavojų orlaiviui, asmenims arba turtui orlaivyje ir yra išvardyti Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) Saugaus pavojingų krovinių vežimo oro transportu techninėse instrukcijose, Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) pavojingų prekių vežimo taisyklėse, Europos komisijos Reglamente Nr. 185/2010 bei oro vežėjo taisyklėse.

PASTABA:
Į KELEIVIŲ SALONĄ TAIP PAT DRAUDŽIAMA ĮSINEŠTI ŠAUNAMUOSIUS IR NEŠAUNAMUOSIUS GINKLUS IR ŠAUDMENIS, SVAIGINAMUOSIUS ĮTAISUS, DAIKTUS AŠTRIAIS GALAIS AR KRAŠTAIS (PAVYZDŽIUI PELĮ, ŽIRKLES,
KAMČIATRAUKĮ, MEZGIMO VIRBALUS, PAČIŪŽAS, GOLFO LAZDĄ IR PAN.), DARBO ĮRANKIUS, BUKUS DAIKTUS, SPROGMENIS BEI PADEGAMĄSIAS MEDŽIAGAS. SKRENDANT DRAUDŽIAMA NAUDOTIS MOBILIAISIAIS
TELEFONAIS, DAUG ENERGIJOS NAUDOJANČIAIS PRIETAISAIS SU ANTENOMIS AR LAZERINIAIS ĮTAISAIS.
Aviacijos saugumo darbuotojai gali atsisakyti į riboto patekimo zoną ir orlaivio keleivių saloną įleisti keleivį, turintį jiems įtartiną aukščiau nenurodytą daiktą arba atsisakyti vežti tokį daiktą kaip registruotąjį bagažą.
Keleiviui iškilus klausimų dėl leistinų vežtis daiktų, pastarasis turi kreiptis į oro vežėją arba bilietų pardavimo agentą.

ITIN SVARBU
Jums būtina atvykti į oro uostą tokiu laiku, kad spėtumėte sutvarkyti visus skrydžio formalumus ir laiku atvykti prie įlaipinimo vartų. Įprastai keleiviai į oro uostą turi atvykti likus bent 2 valandoms iki skrydžio, kad spėtų laiku užsiregistruoti ir atlikti visus pasienio, muitinės kontrolės formalumus. Kiekviename oro uoste keleivių registracija gali būti užbaigta skirtingu laiku. Skrydis negali būti atidėtas dėl vėluojančių keleivių. Vežėjas turi teisę atsisakyti vežti keleivius, pavėlavusius laiku užsiregistruoti skrydžiui ar laiku atvykti prie įlaipinimo vartų.

REGISTRACIJOS LAIKAS
Kiekviename oro uoste gali būti skirtingas privalomas registracijos galutinis terminas. Tai Jūs rasite vežėjų tvarkaraščiuose ir bilieto skrydžio informacijoje. Jeigu laikas nenurodytas, turite registruotis skrydžiui ne vėliau kaip likus 40 minutėms iki paskelbto išvykimo laiko. Malonėkite užsiregistruoti ne vėliau nurodyto laiko. Priešingu atveju vežėjas turi teisę atsisakyti suteikti Jums paliktą vietą.

PASTABA APIE VYRIAUSYBĖS NUSTATYTUS MOKESČIUS IR RINKLIAVAS
Į šio bilieto kainą gali būti įtraukti mokesčiai ir rinkliavos, kuriomis pagal taikytinus teisės aktus yra apmokestinamas oro transportas. Mokesčiai ir rinkliavos, kurie gali sudaryti žymią kelionės oru išlaidų dalį, yra įtraukiami į tarifą ar biliete nurodomi atskirai mokesčių grafoje.
Jeigu mokesčiai ar rinkliavos į bilieto kainą nėra įtraukti, Jums gali tekti sumokėti jas papildomai.

Vilkite vėliavą į norimą vietą žemėlapyje
OK
Lankytojų patogumui, norint teikti asmeninę informaciją, įsiminti asmeninius pageidavimus ir svetainės nustatymus, mūsų svetainėje naudojami slapukai ir kitos panašios technologijos. Norėdami naudotis svetaine, turite patvirtinti savo sutikimą naudoti nurodytas technologijas. Išsamiau
Sutinku